فرم ها

فرم های درخواست فرم صدور پروانه فعالیت فرم اطلاعات سهم مجاز و ارزش افزوده
فرم درخواست صدور و تحویل سند مالکیت 
فرم درخواست متصدی برای دریافت پروانه فعالیت
فرم مجوز فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
مراحل تعیین و اخذ مصوبه درصد ارزش افزوده و سهم مجاز قابل ورود مواد و کالای ساخته شده به سرزمین اصلی
فرم اطلاعات درخواست سهم مجاز قابل ورود به سرزمین اصلی و ارزش افزوده
Powered By Morteza Soleimani
error: Content is protected !!
Open chat