products

عمده ترین تولیدات منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید خودرو و قطعات خودرو می باشد ارگ جدید امروزه بعنوان قطب صنعت خودرو سازی کشور مطرح است .

تولیدات خودرو در سال ۹۲ معادل ۴۶ هزاردستگاه بوده که درسال ۹۳ این میزان به ۸۶ هزاردستگاه رسیده که معادل۸۷درصد نسبت به سال۱۳۹۲ افزایش یافته است و درافق طرح (پایان سال ۱۴۰۰) تولید پانصد هزاردستگاه خودرو پیش بینی شده است. منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید تلاش دارد تا ۲۵ درصد ظرفیت تولید کل خودرو در کشور را در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید ایجاد کند

در حال حاضر تعداد واحدهای صنعتی دراین منطقه بالغ بر۴۰ واحد بوده که از میان آن می توان به شرکت های خودروسازی کرمان موتور، مدیران خودرو، راین خودرو، خودروسازان بم وارگ دیزل اشاره کرد. با توجه به میزان افزایش تولید خودرو توسط شرکتهای خودروساز فعال درمنطقه ویژه دردو سال اخیر برنامه ریزی جهت افزایش درصد ساخت داخل وهمچنین توسعه واحدهای قطعه سازی نیز انجام شده است.

انواع فعالیت های اقتصادی

صنعتی

مشارکت و سرمایه گذاری در صنایع خودروسازی، قطعه سازی و صنایع وابسته به آن ، صنایع فلزی ، صنایع فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی و انواع فعالیتهای صنعتی دیگر که با توجه به ضوابط تعیین شده از سوی مدیریت منطقهویژه مجاز تشخیص داده شده .

مسکونی

مشارکت و سرمایه گذاری دراحداث واحدهای مسکونی ارگ جدید با توجه به استمرار افزایش فعالیتهای اقتصادی و جمعیت ساکن در منطقه .

پروژه های زیر بنائی

مشارکت وسرمایه گذاری در پروژه های زیر بنائی ارگ جدید بر اساس فرم خلاصه اطلاعات پروژه های نیازمند سرمایه گذاری .

تجاری و خدماتی

مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های تجاری و خدماتی ارگ جدید بر اساس فرم خلاصه اطلاعات پروژه های نیازمند سرمایه گذاری .

توریستی و رفاهی

مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های توریستی و رفاهی ارگ جدید بر اساس فرم خلاصه اطلاعات پروژه های نیازمند سرمایه گذاری

Powered By Morteza Soleimani
error: Content is protected !!
Open chat